Giới hạn số mục nội dung trên màn hình chính

Để giới hạn số lượng nội dung trong khu vực nội dung của màn hình chính, chọn (Cài đặt) > [Hệ thống], sau đó chọn hộp kiểm cho [Giới hạn số mục nội dung trên màn hình chính].

Để xem nội dung không được hiển thị khi hộp kiểm này được chọn, hãy chọn (Thư viện) trong khu vực nội dung.