Cài đặt vận hành bằng giọng nói

Để cấu hình cài đặt nhận diện giọng nói, hãy chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Cài đặt vận hành bằng giọng nói].

Vận hành PS4 bằng giọng nói

Vận hành bằng giọng nói được bật theo mặc định. Xóa hộp kiểm để tắt tính năng này.

Xem hướng dẫn

Bạn có thể xem hướng dẫn vận hành bằng giọng nói.

Các lệnh trong vận hành bằng giọng nói

Xem danh sách các lệnh bằng giọng nói khả dụng.