Xem trạng thái Dịch vụ PlayStation Network

Để xem trạng thái các dịch vụ PlayStation™Network, hãy chọn (Cài đặt) > [Mạng] > [Xem trạng thái Dịch vụ PlayStation Network].