Kiểm tra kết nối Internet

Để kiểm tra kết nối Internet và hiển thị kết quả, hãy chọn (Cài đặt) > [Mạng] > [Kiểm tra kết nối Internet].

Lấy địa chỉ IP Trạng thái gán địa chỉ IP.
Kết nối Internet Trạng thái kết nối Internet.
Đăng nhập PlayStation Network Trạng thái đăng nhập PlayStation™Network.
Kiểu NAT Cách thức hệ thống PS4™ được kết nối với Internet
Thông tin này có thể được sử dụng để đánh giá độ dễ hoặc khó khi kết nối với các hệ thống PS4™ khác, chẳng hạn như khi sử dụng các tính năng giao tiếp của trò chơi.
Loại 1: Hệ thống được kết nối trực tiếp với Internet.
Loại 2: Hệ thống được kết nối với Internet bằng bộ định tuyến.
Loại 3: Hệ thống được kết nối với Internet bằng bộ định tuyến.
Với Loại 3, giao tiếp với các hệ thống PS4™ khác có thể không khả thi hoặc các tính năng mạng của hệ thống PS4™ có thể bị hạn chế. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Khi bạn không thể kết nối với PlayStation™Network".
Tốc độ kết nối (Tải về)* Tốc độ ước tính mà hệ thống PS4™ có thể nhận dữ liệu từ Internet.
Tốc độ kết nối (Tải lên)* Tốc độ ước tính mà hệ thống PS4™ có thể gửi dữ liệu tới Internet.
*
Tốc độ kết nối chỉ là ước lượng. Tốc độ thực tế có thể thay đổi tùy vào máy chủ và lưu lượng mạng được kết nối.

Nếu kết nối không thành công, hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để xem cài đặt. Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị mạng đang sử dụng và thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Khi bạn không thể kết nối với PlayStation™Network

Sử dụng PlayStation™Network để kết nối hệ thống PS4™ với máy chủ PlayStation™Network hoặc với hệ thống PS4™ khác. Khi bạn đang sử dụng PlayStation™Network tại văn phòng hoặc địa điểm khác bằng mạng dùng chung, tường lửa hoặc các biện pháp bảo mật khác có thể ngăn hệ thống PS4™ kết nối với PlayStation™Network. Nếu điều này xảy ra, hãy tham khảo số cổng được liệt kê dưới đây, đây là những cổng được sử dụng khi bạn kết nối hệ thống PS4™ với máy chủ PlayStation™Network.

  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479

Đối với các hoạt động trực tuyến như thi đấu với người chơi khác trong khi hệ thống của bạn được kết nối trực tiếp với các hệ thống PS4™ khác, mỗi lần bạn kết nối sẽ sử dụng một số cổng khác.

Giao tiếp có thể bị hạn chế tùy thuộc vào các chức năng bảo mật do bộ định tuyến hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn cung cấp. Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị mạng đang sử dụng và thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ Internet.