Xem trạng thái kết nối

Kiểm tra trạng thái kết nối Internet và cài đặt mạng hiện tại. Chọn (Cài đặt) > [Mạng] > [Xem trạng thái kết nối].