Cài đặt kết nối Internet

Bạn có thể sử dụng Wi-Fi hoặc cáp LAN (Ethernet) để kết nối hệ thống PS4™ với Internet.
Chọn (Cài đặt) > [Mạng] > [Cài đặt kết nối Internet], sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cấu hình cài đặt mạng.

Kết nối bằng cáp LAN (đối với kết nối có dây)

Chọn [Sử dụng cáp LAN]. Khi bạn chọn [Dễ] và làm theo các hướng dẫn trên màn hình, việc cài đặt được tiến hành tự động.

Kết nối với Wi-Fi (đối với kết nối không dây)

Chọn [Sử dụng Wi-Fi], sau đó chọn [Dễ] để xem danh sách mạng Wi-Fi có thể kết nối. Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối, sau đó cấu hình cài đặt.
Nếu không tìm thấy mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối, hãy chọn [Cài đặt thủ công], sau đó cấu hình cài đặt.

  • Cài đặt kết nối sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách thức cài đặt mạng của bạn và các thiết bị bạn sử dụng.
  • Bạn có thể cần phải nhập thêm thông tin hoặc cài đặt thêm như máy chủ proxy hoặc địa chỉ IP. Chọn [Tùy chỉnh] để cấu hình cài đặt này. Tham khảo thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ Internet và hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị mạng đang sử dụng.
  • Khi bạn đang sử dụng điểm truy cập hỗ trợ WPS, AOSS hoặc Rakuraku WLAN Start®, bạn có thể lưu điểm truy cập này theo một vài bước đơn giản. AOSS và Rakuraku WLAN Start® chỉ sử dụng được tại một số quốc gia và khu vực nhất định.
  • Trên các hệ thống PS4™ hỗ trợ dải 5 GHz, bạn có thể chọn băng tần Wi-Fi bạn muốn sử dụng. Trên màn hình chọn mạng Wi-Fi, nhấn nút OPTIONS.