Kết nối Internet

Kết nối Internet cho hệ thống PS4™ của bạn thường được bật. Để ngắt kết nối Internet cho hệ thống PS4™, hãy chọn (Cài đặt) > [Mạng], sau đó xóa hộp kiểm cho [Kết nối Internet].

  • Khi kết nối Internet đã được thiết lập và kích hoạt, hệ thống PS4™ sẽ tự động kết nối Internet khi bạn bật hệ thống. Kết nối Internet được duy trì liên tục trong khi hệ thống của bạn đang bật hoặc ở chế độ nghỉ ngơi.
  • Để ngắt kết nối Internet khi ở chế độ nghỉ ngơi, hãy chọn (Cài đặt) > [Cài đặt tiết kiệm điện] > [Đặt các tính năng khả dụng khi ở chế độ nghỉ ngơi], sau đó xóa hộp kiểm cho [Duy trì kết nối Internet].