Khởi chạy lại PS4

Khởi chạy lại hệ thống PS4™ sẽ khôi phục cài đặt hệ thống về giá trị mặc định. Thao tác này sẽ xóa dữ liệu được lưu trên bộ nhớ hệ thống, đồng thời xóa tất cả người dùng và dữ liệu của họ khỏi hệ thống. Chọn (Cài đặt) > [Khởi chạy lại] > [Khởi chạy lại PS4], sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
Dữ liệu sẽ không bị xóa khỏi các thiết bị lưu trữ USB kết nối với hệ thống PS4™.

Chú ý

  • Khi bạn khởi chạy lại phần mềm hệ thống, tất cả cài đặt và thông tin được lưu trên hệ thống PS4™ sẽ bị xóa. Không thể hoàn tác quá trình này, vì vậy hãy đảm bảo bạn không xóa bất kỳ dữ liệu quan trọng nào do nhầm lẫn. Không thể khôi phục dữ liệu đã bị xóa.
  • Không tắt hệ thống PS4™ trong khi khởi chạy lại. Làm như vậy có thể làm hỏng hệ thống của bạn.