Các hạn chế trên hệ thống PS4

Hạn chế sử dụng các tính năng trên hệ thống PS4™ của bạn. Chọn (Cài đặt) > [Kiểm soát từ cha mẹ/Quản lý gia đình] > [Các hạn chế trên hệ thống PS4].

  • Những cài đặt này áp dụng cho tất cả người dùng trên hệ thống PS4™ của bạn.
  • Để ngăn người khác thay đổi cài đặt, hãy đổi mật khẩu hạn chế hệ thống.

Tạo người dùng mới và tên đăng nhập cho khách

Chỉ cho phép người dùng hiện có đăng nhập vào hệ thống PS4™ của bạn. Hãy sử dụng cài đặt này để ngăn con bạn tạo và đăng nhập với tư cách người dùng không bị hạn chế mà không được phép.

Bộ lọc web

Hãy sử dụng một dịch vụ lọc web để xác minh loại và sự an toàn của các trang web khi sử dụng Trình duyệt Internet và tự động ngăn chặn hiển thị các trang web nguy hiểm hoặc độc hại.

Có thể áp dụng phí cho việc sử dụng dịch vụ.

Kiểm soát từ cha mẹ mặc định

Thay đổi cài đặt kiểm soát từ cha mẹ mặc định. Những cài đặt này áp dụng cho người dùng mới hoặc khách sử dụng hệ thống mà không đăng nhập vào PlayStation™Network.

Bạn có thể đặt quyền kiểm soát từ cha mẹ cho từng người dùng. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Thông tin về hạn chế".

Tạm thời tắt các hạn chế trên hệ thống PS4

Chọn hộp kiểm này để tạm thời vô hiệu hóa tất cả hạn chế kiểm soát từ cha mẹ cho tất cả người dùng mà không cần đăng nhập vào PlayStation™Network. Những hạn chế này được khôi phục khi bạn bỏ chọn hộp kiểm, tắt hệ thống hoặc đặt hệ thống ở chế độ nghỉ ngơi.

Thay đổi mật khẩu hạn chế hệ thống

Đổi mật khẩu hạn chế hệ thống.

Nếu quên mật khẩu hạn chế hệ thống, bạn phải khởi chạy lại hệ thống PS4™. Hãy cẩn thận khi sử dụng mật khẩu. Đừng quên mật khẩu và cũng đừng để người khác biết được mật khẩu của bạn.