Quản lý gia đình

Khi bạn thiết lập gia đình, bạn có thể thêm con bạn và người chơi khác vào gia đình của mình. Bạn có thể tùy chỉnh kiểm soát từ cha mẹ cho từng trẻ.
Các thành viên gia đình bao gồm những người sau đây.

 • Người quản lý gia đình
  Khi bạn tạo gia đình, bạn là quản lý gia đình. Với vai trò là quản lý gia đình, bạn có thể thêm và quản lý các thành viên trong gia đình và đặt quyền kiểm soát từ cha mẹ. Bạn phải là người lớn mới có thể tạo gia đình.
 • Cha mẹ/Người giám hộ
  Là cha mẹ hoặc người giám hộ, bạn có thể đặt quyền kiểm soát từ cha mẹ. Quản lý gia đình có thể chỉ định một thành viên khác là người lớn trong gia đình làm cha mẹ hoặc người giám hộ.
 • Thành viên gia đình
  Mọi người dùng được thêm vào gia đình đều là thành viên gia đình.

Thiết lập gia đình

Bạn có thể thiết lập gia đình mới hoặc tham gia một gia đình hiện có.
Chọn (Cài đặt) > [Kiểm soát từ cha mẹ/Quản lý gia đình] > [Quản lý gia đình], sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình để nhập thông tin đăng nhập.

 • Một người dùng chỉ có thể mỗi lúc thuộc một gia đình.
 • Trẻ em được tự động thêm vào gia đình của người lớn tạo tài khoản người dùng của trẻ. Không thể xóa trẻ em khỏi gia đình đã thêm trẻ vào, vì vậy hãy chắc chắn rằng người lớn tạo tài khoản người dùng của trẻ có ý định làm quản lý gia đình.

Thiết lập gia đình mới

Chọn [Cài đặt ngay] hoặc [Cài đặt gia đình riêng của bạn], sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thêm thành viên gia đình.
Bạn có thể thêm thành viên vào gia đình bằng một trong những cách sau.

 • Gửi lời mời kết thân đến người chơi.
 • Tạo người dùng mới.

Tham gia một gia đình hiện có

Bạn cần có lời mời kết thân từ quản lý gia đình để tham gia một gia đình hiện có. Khi bạn nhận được lời mời kết thân, hãy chọn gia đình bạn muốn tham gia [Đã nhận lời mời kết thân].

Quản lý gia đình có thể làm gì

Chọn (Cài đặt) > [Kiểm soát từ cha mẹ/Quản lý gia đình] > [Quản lý gia đình], sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình để nhập thông tin đăng nhập.

Thêm thành viên gia đình

Chọn [Thêm thành viên gia đình], sau đó gửi lời mời kết thân đến người chơi khác hoặc tạo người dùng mới.

Chỉ định cha mẹ/người giám hộ

Chọn một thành viên gia đình là người lớn mà bạn muốn chỉ định, sau đó chọn hộp kiểm [Cha mẹ/Người giám hộ].

Xóa khỏi gia đình bạn

Xóa thành viên gia đình là cha mẹ hoặc người giám hộ cũng sẽ loại bỏ khả năng đặt quyền kiểm soát từ cha mẹ của họ. Cài đặt này chỉ khả dụng khi quản lý gia đình chọn thành viên gia đình là người lớn.

Kiểm soát từ cha mẹ

Ngoài quản lý gia đình, cha mẹ hoặc người giám hộ cũng có thể quản lý cài đặt kiểm soát từ cha mẹ. Cài đặt này chỉ khả dụng khi quản lý gia đình chọn thành viên gia đình là trẻ em. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Thông tin về hạn chế".

Đặt lại mật khẩu

Thay đổi mật khẩu mà con bạn sử dụng để đăng nhập vào PlayStation™Network. Cài đặt này chỉ khả dụng khi quản lý gia đình chọn thành viên gia đình là trẻ em.

Tham gia PlayStation Network

Bạn có thể cho phép con bạn truy cập PlayStation™Network.
Ngay cả khi bạn chọn [Được phép] trước, bạn có thể thay đổi cài đặt này thành [Không được phép] trước khi con bạn đăng nhập vào PlayStation™Network lần đầu tiên. Cài đặt này chỉ khả dụng khi quản lý gia đình chọn thành viên gia đình là trẻ em chưa từng đăng nhập vào PlayStation™Network.

Xóa hồ sơ người dùng

Khi bạn xóa hồ sơ người dùng, dữ liệu do người dùng đó quản lý trên hệ thống PS4™ như dữ liệu đã lưu, ảnh chụp màn hình và video clip cũng bị xóa. Cài đặt này chỉ khả dụng khi quản lý gia đình chọn thành viên gia đình chưa từng đăng nhập vào PlayStation™Network.

Thành viên gia đình có thể làm gì

Chọn (Cài đặt) > [Kiểm soát từ cha mẹ/Quản lý gia đình] > [Quản lý gia đình], sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình để nhập thông tin đăng nhập.

Thông tin về thành viên gia đình

Xem thông tin tài khoản của thành viên gia đình. Nếu thành viên gia đình từng đăng nhập vào PlayStation™Network, bạn có thể xem các thông tin như ID đăng nhập của họ.

Rời khỏi gia đình

Sau khi rời khỏi gia đình hiện tại, bạn có thể tạo gia đình riêng hoặc tham gia gia đình khác. Cài đặt này chỉ khả dụng khi thành viên gia đình là người lớn tự chọn rời khỏi gia đình.

Quản lý gia đình và thành viên gia đình là trẻ em không thể rời khỏi gia đình.