Đăng nhập/Đăng xuất

Đăng nhập

1.
Chọn (Cài đặt) > [Quản lý tài khoản] > [Đăng nhập].
2.
Nhập ID đăng nhập và mật khẩu của bạn, sau đó chọn [Đăng nhập].

Sau khi đăng nhập, bạn vẫn duy trì trạng thái đăng nhập cho đến khi bạn đăng xuất thủ công.

Đăng xuất

Để đăng xuất thủ công, chọn (Cài đặt) > [Quản lý tài khoản] > [Đăng xuất].