Đăng nhập vào PlayStation Network

Để đăng nhập vào PlayStation™Network, chọn (Cài đặt) > [Quản lý tài khoản] > [Đăng nhập vào PlayStation Network].
Để biết chi tiết về PlayStation™Network, hãy xem phần "PlayStation™Network".

  • PlayStation™Network chỉ sử dụng được tại một số quốc gia, khu vực và chỉ có một số ngôn ngữ nhất định. Để biết chi tiết, truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
  • Sau khi đăng nhập, bạn vẫn duy trì trạng thái đăng nhập cho đến khi bạn đăng xuất thủ công.
  • Sau lần đầu bạn đăng nhập vào PlayStation™Network, tên người dùng được hiển thị sẽ thay đổi thành tên thật được đăng ký với tài khoản của bạn.

Sử dụng tài khoản đã tạo trên thiết bị khác

Để sử dụng tài khoản đã tạo trên hệ thống PS3™ hoặc PS Vita, hãy nhập ID đăng nhập (địa chỉ email) và mật khẩu của bạn, sau đó chọn [Đăng nhập].

Tạo tài khoản mới

Chọn [Mới dùng PlayStation™Network? Tạo tài khoản], sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình để tạo tài khoản mới.

  • Để tạo tài khoản, hãy nhập địa chỉ email và thông tin cá nhân cho người đăng ký tài khoản, chẳng hạn như ngày sinh, tên thật và địa chỉ. Tham khảo phần "Xử lý dữ liệu/Sức khỏe & an toàn" hoặc trang web SIE cho quốc gia hoặc khu vực của bạn để biết thông tin về cách thức xử lý thông tin cá nhân này.
  • Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ nhận được một tin nhắn theo địa chỉ email bạn đã đăng ký cho tài khoản của mình. Làm theo hướng dẫn trong tin nhắn để hoàn tất quá trình xác nhận.
  • Bạn còn có thể tạo tài khoản bằng cách truy cập trang web này.
    http://account.sonyentertainmentnetwork.com/