Sử dụng bộ nhớ mở rộng

Bạn có thể sử dụng thiết bị lưu trữ USB làm bộ nhớ mở rộng để cài đặt các ứng dụng của mình. Bạn cũng có thể di chuyển các ứng dụng từ bộ nhớ hệ thống PS4™ sang bộ nhớ mở rộng.
Sử dụng thiết bị lưu trữ USB đáp ứng các điều kiện sau.

 • Ổ cứng ngoài
 • USB 3.0 trở lên
 • Dung lượng tối thiểu 250 GB, tối đa 8 TB

Lần đầu tiên sử dụng thiết bị lưu trữ USB, bạn sẽ cần phải định dạng thiết bị. Chọn thiết bị cần định dạng trong (Cài đặt) > [Thiết bị] > [Thiết bị lưu trữ USB] rồi chọn [Định dạng là bộ nhớ mở rộng]. Khi định dạng hoàn tất, thiết bị sẽ tự động được cài làm vị trí cài đặt cho các ứng dụng của bạn.

 • Kết nối trực tiếp thiết bị lưu trữ USB vào hệ thống PS4™ để sử dụng làm bộ nhớ mở rộng. Không kết nối với bộ chia USB.
 • Thiết bị lưu trữ USB được định dạng làm bộ nhớ mở rộng chỉ tương thích với hệ thống PS4™. Bạn chỉ có thể sử dụng một thiết bị lưu trữ mở rộng tại một thời điểm.
 • Dữ liệu sau chỉ được lưu vào bộ nhớ hệ thống và không thể lưu vào bộ nhớ mở rộng.
  • Ảnh chụp màn hình và video clip
  • Dữ liệu đã lưu
  • Chủ đề
 • Không có gì đảm bảo rằng tất cả các thiết bị lưu trữ USB đều tương thích với hệ thống của bạn.

Di chuyển ứng dụng

Bạn có thể di chuyển các ứng dụng đã lưu giữa bộ nhớ hệ thống PS4™ và bộ nhớ mở rộng.

1.
Chọn (Cài đặt) > [Bộ nhớ].
2.
Chọn bộ nhớ nơi đặt ứng dụng bạn muốn di chuyển rồi chọn [Ứng dụng].
3.
Nhấn nút OPTIONS để chọn đích đến, sau đó chọn các ứng dụng bạn muốn di chuyển.

Thay đổi vị trí cài đặt ứng dụng

Chọn (Cài đặt) > [Bộ nhớ], sau đó nhấn nút OPTIONS để chọn vị trí cài đặt trong [Vị trí cài đặt ứng dụng].

Ngắt kết nối thiết bị lưu trữ mở rộng

Khi bạn muốn ngắt kết nối thiết bị lưu trữ mở rộng trong khi hệ thống PS4™ đang bật, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau để đảm bảo tháo thiết bị an toàn.

 • Chọn [Âm thanh/Thiết bị] > [Ngừng sử dụng bộ nhớ mở rộng] trên menu nhanh.
 • Chọn thiết bị lưu trữ mở rộng muốn ngắt kết nối trong (Cài đặt) > [Thiết bị] > [Thiết bị lưu trữ USB], sau đó chọn [Ngừng sử dụng bộ nhớ mở rộng này].

Chú ý

Nếu bạn ngắt kết nối thiết bị lưu trữ mở rộng trong khi đèn báo nguồn sáng hoặc nhấp nháy, dữ liệu có thể bị mất hoặc bị hỏng và bạn có thể làm hư hại hệ thống. Hãy đảm bảo ngắt kết nối an toàn.