Tự động tải về

Để bật tính năng tự động tải về khi hệ thống PS4™ đang bật hoặc ở chế độ nghỉ ngơi, hãy chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Tự động tải về].

Nội dung nổi bật

Hệ thống PS4™ sẽ tự động thêm nội dung được đề xuất từ PlayStation™Store vào khu vực nội dung. Chọn nội dung được thêm để bắt đầu tải về.

Tập tin cập nhật phần mềm hệ thống

Hệ thống PS4™ của bạn tự động tải về và cài đặt tập tin cập nhật phần mềm hệ thống. Để cho phép hệ thống của bạn tự động cài đặt tập tin ngay cả khi cập nhật yêu cầu khởi động lại, hãy chọn hộp kiểm [Cho phép khởi động lại].

Tập tin cập nhật ứng dụng

Hệ thống PS4™ sẽ tự động tải về các tập tin cập nhật cho trò chơi và các ứng dụng khác.

  • Để tải về khi ở chế độ nghỉ ngơi, hãy chọn (Cài đặt) > [Cài đặt tiết kiệm điện] > [Đặt các tính năng khả dụng khi ở chế độ nghỉ ngơi] rồi chọn hộp kiểm cho [Duy trì kết nối Internet].
  • Để tải về bản cập nhật ứng dụng theo cách thủ công, nhấn nút OPTIONS khi ứng dụng được đánh dấu trong khu vực nội dung, sau đó chọn [Kiểm tra phần cập nhật].