Important consumer notices (Důležité poznámky pro spotřebitele)

Pro zákazníky ve Spojených státech a Kanadě

Chcete-li se vyhnout možnému poškození systému, připojeného televizoru nebo součásti, musí být síťový kabel AC zapojen do polarizované elektrické zásuvky se třemi vývody, která je správně zapojena a uzemněna. Všechny televizory nebo součásti připojené k systému musí správně fungovat a nesmí obsahovat závady. Je-li televizor nebo součást připojená k systému vadná nebo poškozená, může způsobit poškození televizoru, součásti nebo samotného systému. Podobně jako u elektrických produktů může připojení k vadné či poškozené součásti nebo připojení k chybně zapojené zásuvce způsobit vznik jisker a představovat nebezpečí požáru.