Grundlæggende funktioner ved afspilning af disks

Der varierer, hvilke afspilningsfunktioner du har adgang til, alt afhængigt af indholdet. Nogle funktioner vil muligvis heller ikke fungere som forventet.

Afbryd midlertidigt/Afspil Tryk på kryds-knappen.
Spol tilbage/Spol fremad Tryk på L2-knappen eller R2-knappen under afspilning.
Hastigheden ændres, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen, og hold den nede for at spole tilbage eller spole fremad, indtil du slipper knappen.
Et billede tilbage/Et billede frem Tryk på L2-knappen eller R2-knappen, imens afspilningen er midlertidigt afbrudt.
Langsom tilbage/Langsom frem Tryk på L2-knappen eller R2-knappen, og hold den nede, imens afspilningen er midlertidigt afbrudt.
Stop Tryk på PS-knappen.
Du kan stoppe afspilningen og vende tilbage til hjemmeskærmen. Hvis disken har fortsat afspilning, kan du fortsætte afspilningen fra det sted, hvor du stoppede, næste gang du afspiller disken.
15 sekunder tilbage/15 sekunder fremad Rul til venstre eller højre på touchpad'en.
Hop Klik på touchpad-knappen, og træk til venstre eller højre.

Informationen vises, hvis du trykker på trekant-knappen under afspilningen, eller når den er midlertidigt afbrudt.

Skærm, når der trykkes på trekant-knappen. Mærket A til C startende oppefra.

A )
Kapitlet, der afspilles
B )
Forløbet tid/Tid i alt
C )
Lydkodning/Antal kanaler/Frekvens

Ændr lyd, undertekster og andre afspilningsindstillinger

Tryk på OPTIONS-knappen under afspilningen, eller når den er midlertidigt afbrudt.

Skærm, når der trykkes på OPTIONS-knappen. Mærket A.

A )
Muligheder
(Pop-Up Menu) Menuen for disken, f.eks. pop-up-menuen eller titellisten, vises.
(Undertekster) Vælg sproget for underteksterne.
(Audio) Vælg lydsporet.
(Undertekster) Vælg at få vist undertekster for den video, du ser.
Du kan aktivere undertekster i systemet ved at vælge (Indstillinger) > [Tilgængelighed] > [Undertekster] og derefter markere afkrydsningsfeltet for [Vis undertekster].
(Kontrolpanel) Der vises en menu vises med forskellige muligheder for afspilning. For yderligere oplysninger, se "Kontrolpanel".
(Knap-guide) De funktioner, der er tildelt knapperne på controlleren, vises.
(Indstillinger) Konfigurér indstillingerne for video- og lydoutput. For yderligere oplysninger, se "Indstillinger".

Kontrolpanel

(Rød)/ (Grøn)/ (Blå)/ (Gul) Aktivér den funktion, der svarer til ikonet. De funktioner, der er angivet for ikonet, varierer afhængigt af indholdet, der afspilles.
(Op)/ (Ned)/ (Venstre)/ (Højre) Bruges til at vælge et element.
(Udfør) Bekræft det valgte element.
(Taltaster) Indtast tal.
(15 sekunder tilbage)/ (15 sekunder fremad) Gå til et sted i videoen, der ligger 15 sekunder tilbage eller 15 sekunder fremad.
(Langsom tilbage)/ (Langsom frem) Afspil i langsom tilstand.
(Et billede tilbage)/ (Et billede frem) Afspil en ramme ad gangen.
(Top Menu) Vis topmenuen.
(Tilbage) Gå tilbage til et bestemt sted i indholdet.
(Vinkel) Skift visningsvinkel.
(Information) Vis afspilningsstatus og anden relateret information. De viste elementer varierer afhængigt af indholdet, der afspilles.
(Afspil) Afspil indhold.
(Afbryd midlertidigt) Afbryd afspilning midlertidigt.
(Stop) Stop afspilning.
(Spol tilbage)/ (Spol fremad) Spol tilbage, eller spol fremad. Hver gang, du trykker på kryds-knappen, ændres afspilningens hastighed.
(Forrige)/ (Næste) Gå til det forrige eller næste kapitel.
(Hop) Afspil fra et bestemt kapitel eller tidspunkt.
(Gentag) Afspil indhold gentagne gange. Hvis du vil deaktivere gentagelsesfunktionen, skal du vælge (Gentag), indtil [Sluk] vises.

Indstillinger

Tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af indholdet, der afspilles.

Støjreduktion Reducer støjen i videooptagelsen.
Visningstilstand Vælg visningsformatet for videoer, der er optaget i billedformatet 4:3.
Dynamisk områdestyring Indstil den dynamiske intervalkontrol.
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger [Linear PCM] under (Indstillinger) > [Lydformat].
Lydformat Vælg format for audio-output.
Indstillinger for videoafspilning Konfigurer indstillingerne for de foretrukne sprog, og giv visse disks tilladelse til at oprette forbindelse til internettet.
Indstillinger for undertekster Juster indstillingerne for undertekster.
Vis i 3D med VR-headset Oplev Blu-ray 3D™ på dit VR-headset.
Denne indstilling er kun tilgængelig, når en PS VR og et 2D-TV er sluttet til dit PS4™-system, og en Blu-ray 3D™-disk indsættes.
Der udsendes hverken video eller lyd fra dit TV, mens der afspilles video i 3D med VR-headsettet.