משחק > העתקת נתונים שמורים למדיית אחסון (יצירת גיבוי)

Copying saved data to storage media (making a backup)‎ (העתקת נתונים שמורים למדיית אחסון (יצירת גיבוי))

ניתן לייצא למדיית אחסון נתונים שנשמרו לאחסון המערכת, ולייבא לאחסון המערכת נתונים שמורים שיוצאו. בחר בנתונים השמורים שברצונך לייצא או לייבא, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Copy] [העתקה] בתפריט האפשרויות. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה. מומלץ להעתיק נתונים חשובים לצורך גיבוי.


טיפים

  • נתונים שמורים מסוימים אינם ניתנים להעתקה.
  • במהלך הפעלת תוכן באמצעות תוכנות אחרות, למשל הפעלה של קובצי מוזיקה, לא ניתן להעתיק נתונים שמורים.
  • ניתן להעתיק נתונים שמורים של תוכנות בפורמט PlayStation®2 או PlayStation®‎ גם לכרטיס זיכרון (8MB) (עבור PlayStation®2) או לכרטיס זיכרון. לקבלת פרטים, ראה [Using saved data on memory cards] [שימוש בנתונים שמורים בכרטיסי זיכרון] תחת (Game) (משחק) > [Playing PlayStation®2 / PlayStation® format software] [הפעלת תוכנות בפורמט PlayStation®2 / PlayStation®‎] במדריך זה.
  • נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎.

הערות

  • הביצועים של כותרים מסוימים של תוכנות בפורמט PlayStation®2‎ או PlayStation®‎ עשויים להיות שונים במערכת PS3™‎ בהשוואה למערכות PlayStation®2 או PlayStation®‎, או להיות לא תקינים במערכת PS3™‎.
  • לא ניתן להפעיל תקליטורים בפורמט של PlayStation®2‎ במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, עיין בסעיף [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה], בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE או קרא את התיעוד שצורף למערכת PS3™‎ שלך.

משחק > העתקת נתונים שמורים למדיית אחסון (יצירת גיבוי)