מוזיקה > הקטגוריה 'מוזיקה'

Music category (הקטגוריה 'מוזיקה')

הסמלים שלהלן מוצגים תחת (Music) (מוזיקה). הסמלים המוצגים משתנים בהתאם לתנאי השימוש.

(שם המשחק) הצג את לוח הבקרה הממוזער. סמל זה מוצג בעת הפעלה של תוכן מוזיקה.
Search for Media Servers (חיפוש שרתי מדיה) התחל חיפוש לאיתור של שרתי DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) שמחוברים לאותה רשת.
Media Server (שרת מדיה) התחבר לשרתי DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) והפעל את המוזיקה שמאוחסנת בהם. הסמל המוצג משתנה בהתאם לסוג השרת.
(שם המשחק) הפעל תקליטור שמע מסוג Super Audio CD.
(שם התקליטור) הפעל תקליטור שמע.
Data Disc (תקליטור נתונים) הפעל קובצי מוזיקה השמורים במדיית תקליטורים תואמת הניתנת להקלטה, כמו CD-R או DVD-R.
DSD Disc (תקליטור DSD) הפעל קובצי מוזיקה בתבנית DSD השמורים במדיית תקליטורים תואמת, כמו DVD-R.
Memory Stick™‎ הפעל קובצי מוזיקה השמורים במדיה מסוג Memory Stick™‎‏.*
SD Memory Card (כרטיס זיכרון SD) הפעל קובצי מוזיקה השמורים בכרטיס מסוג SD Memory Card (כרטיס זיכרון SD)‏.*
CompactFlash®‎ הפעל קובצי מוזיקה השמורים ב-CompactFlash®‎‏.*
PSP™ (PlayStation®Portable)‎ הפעל קובצי מוזיקה השמורים במדיה מסוג Memory Stick™‎ של מערכת PSP™‎.
PSP™ (PlayStation®Portable)‎ הפעל קובצי מוזיקה השמורים באחסון המערכת של מערכת PSP™go.
Digital Camera (מצלמה דיגיטלית) הפעל קובצי מוזיקה השמורים במצלמה דיגיטלית.
WALKMAN®/ATRAC Audio Device (WALKMAN®)‎ (התקן שמע מסוג WALKMAN®/ATRAC (WALKMAN®)‎) הפעל קובצי מוזיקה השמורים בהתקן שמע מסוג WALKMAN®‎‏/ATRAC (WALKMAN®)‎.
ATRAC Audio Device (התקן שמע מסוג ATRAC) הפעל קובצי מוזיקה השמורים בהתקן שמע מסוג ATRAC.
USB Device (התקן USB) הפעל קובצי מוזיקה השמורים בהתקן אחסון בנפח גדול מסוג USB.
Playlists (רשימות הפעלה) באפשרותך ליצור רשימות הפעלה או לערוך או להפעיל רשימות הפעלה קיימות.
(תיקייה) סמל זה מוצג עבור תיקיות שנוצרו במדיית האחסון באמצעות מחשב.
(קבצים השמורים באחסון המערכת) הפעל קובצי מוזיקה השמורים באחסון המערכת של מערכת PS3™‎. אם זמינים נתוני תמונה, יוצגו תמונות ממוזערות.
*

נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎. בעת שימוש עם מתאם USB, מדיית האחסון תוצג בתור (USB Device) (התקן USB).


טיפים

  • לקבלת פרטים על DLNA, ראה (Settings) (הגדרות) > (Network Settings) (הגדרות רשת) > [Media Server Connection] [חיבור לשרת מדיה] במדריך זה.
  • במקרים נדירים, ייתכן שתקליטורים ומדיה אחרת לא יפעלו כהלכה במערכת PS3™‎. הסיבה העיקרית לכך היא הבדלים בתהליך הייצור או בקידוד של התוכנה.
  • כאשר שמע מתקליטורי שמע מסוג Super Audio CD מופק משקע DIGITAL OUT (OPTICAL)‎ של המערכת, מתרחשת הפעלה פשוטה (ב-‎44.1 kHz עם ‎16 bit).

שים לב

לא ניתן להפעיל תקליטורי שמע מסוג Super Audio CD במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, ראה [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה].

מוזיקה > הקטגוריה 'מוזיקה'