Tilgjengelighet

Velg (Innstillinger) > [Tilgjengelighet] for å konfigurere tilgjengelighetsfunksjoner, f.eks. zooming og kontroller-knapptildelinger.

Noen tilgjengelighetsinnstillinger kan kun brukes på visse funksjoner eller skjermer. Og innstillingene kan kanskje ikke brukes på skjermbildene eller videoklippene dine eller på bilder som vises i kringkastinger.

Tekst til tale

Tekst til tale-funksjonen kan brukes til å høre tekst på skjermen eller kontekstinformasjon som tale. Velg [Aktiver Tekst-til-tale] for å konfigurere innstillinger for lesehastighet og volum.

  • Denne funksjonen vises kun på PS4™-systemer som selges i visse land eller regioner.
  • Tekst til tale-funksjonen er kun tilgjengelig når systemspråket er angitt til [English (United States)].

Zoom

Merk av i boksen for [Aktiver zoom] for å aktivere zoom-funksjonen. Under zooming kan du bare flytte det forstørrede området eller avbryte zooming.
Alle brukere kan aktivere denne funksjonen.

Zoom inn Trykk på PS-knappen og firkant-knappen samtidig.
Flytt det forstørrede området Bruk retningsknappene, venstre spak eller høyre spak.
Avbryt zooming Trykk på sirkel-knappen eller PS-knappen.

Inverter farger

Inverter skjermfargene.

Skjermspareren starter ikke når skjermfargene er invertert.

Større tekst

Forstørr teksten.

Fet tekst

Gjør teksten fetere.

Høy kontrast

Øk skjermkontrasten.

Undertekster for hørselshemmede

PS4™-systemet kan vise undertekster for hørselshemmede. Undertekster for hørselshemmede er en type teksting som viser tale i videoen som spill, og informasjon om musikk og lydeffekter. Denne innstillingen er kun tilgjengelig for innhold som inkluderer undertekster for hørselshemmede.
Velg [Vis undertekster for hørselshemmede] for å vise skjermen for innstillinger for undertekster for hørselshemmede, der du kan konfigurere tekst størrelse, bakgrunnsfarge og andre innstillinger. For å gjøre dette, må du fjerne merket i boksen for standardinnstillinger.

  • Hvis du vil vise teksting for hørselshemmede, trykker du på OPTIONS-knappen under avspilling av BD eller DVD, og velger deretter [Undertekster for hørselshemmede].
  • Du finner mer informasjon om å se på videoer fra PlayStation™Video i «Spille av en video fra PlayStation™Video».

Knappetildelinger

Velg [Aktiver Tilpass knappetildelinger] for å endre kontroller-knappetildelinger. Velg [Tilpass knappetildelinger], og velg deretter knappen du vil endre.
Denne innstillingen kan konfigureres for hver bruker.

Hastighet for å bla automatisk

Still inn hastigheten for automatisk rulling.

Trykk ned og hold-forsinkelse

Angi trykk ned og hold-forsinkelsen for PS-knappen eller SHARE-knappen.

Legg til hurtigmeny

Legg til noen av tilgjengelighetsinnstillingene på hurtigmenyen. Når du vil endre innstillingene, kan du enkelt åpne dem fra hurtigmenyen.