Grunnleggende funksjoner for diskavspilling

Hvilke avspillingsfunksjoner som er tilgjengelige, avhenger av innholdet. Det kan også hende at noen funksjoner ikke fungerer helt som de skal.

Pause/Spill Trykk på kryss-knappen.
Spol bakover/Spol fremover Trykk på L2-knappen eller R2-knappen under avspilling.
Hastigheten endres hver gang du trykker på knappen. Trykk ned og hold knappen for å spole hurtig tilbake eller hurtig framover til du slipper knappen.
Ramme tilbake/Ramme forover Trykk på L2-knappen eller R2-knappen mens avspillingen står på pause.
Langsomt tilbake/Langsomt framover Trykk ned og hold L2-knappen eller R2-knappen mens avspillingen står på pause.
Stopp Trykk på PS-knappen.
Du kan stoppe avspillingen og gå tilbake til hjem-skjermen. Hvis disken har støtte for kontinuerlig avspilling, kan du fortsette avspillingen fra punktet der du stoppet, neste gang du spiller disken.
15 sekunder bakover/15 sekunder forover Flikk til venstre eller høyre på styreplaten.
Hopp Klikk på styreplateknappen og dra til venstre eller høyre.

Informasjon vises hvis du trykker på trekant-knappen under avspilling eller mens avspillingen står på pause.

Skjerm når trekant-knapp er trykket på. Merket A til C fra toppen.

A )
Kapittelet som spilles
B )
Forløpt tid / Tid totalt
C )
Lydkoding / Antall kanaler / Frekvens

Endre lyd, teksting og andre avspillingsinnstillinger

Trykk på OPTIONS-knappen under avspilling eller når avspillingen står på pause.

Skjerm når OPTIONS-knappen er trykket på. Merket A.

A )
Alternativer
(Hurtigmeny) Menyen for disken, som hurtigmenyen eller tittellisten, vises.
(Tekster) Velg tekstespråket.
(Audio) Velg lydspor.
(Undertekster for hørselshemmede) Velg å vise undertekster for hørselshemmede (teksting) for videoen du ser på.
Du aktiverer undertekster for hørselshemmede på systemet ved å velge (Innstillinger) > [Tilgjengelighet] > [Undertekster for hørselshemmede], og deretter merke av i boksen for [Vis undertekster for hørselshemmede].
(Kontrollpanel) Det vises en meny med ulike alternativer for avspilling. Se «Kontrollpanel» for mer informasjon.
(Knappveiledning) Funksjonene tildelt knappene på kontrolleren, vises.
(Innstillinger) Konfigurer innstillingene for videoutdata og lydutdata. Se «Innstillinger» for mer informasjon.

Kontrollpanel

(Rød)/ (Grønn)/ (Blå)/ (Gul) Aktiver funksjonen som samsvarer med ikonet. Funksjoner som er tildelt ikonet, varierer avhengig av innholdet som spilles.
(Opp)/ (Ned)/ (Venstre)/ (Høyre) Bruk for å velge et element.
(Bekreft) Bekreft det valgte elementet.
(Talltaster) Skriv inn tall.
(15 sekunder bakover)/ (15 sekunder forover) Hopp 15 sekunder bakover eller 15 sekunder framover i videoen.
(Langsomt tilbake)/ (Langsomt framover) Spill i langsom modus.
(Ramme tilbake)/ (Ramme forover) Spill av én ramme av gangen.
(Hovedmeny) Vis toppmenyen.
(Tilbake) Gå tilbake til et spesifikt punkt i innholdet.
(Vinkel) Endre visningsvinkelen.
(Informasjon) Vis avspillingsstatus og annen relatert informasjon. Hvilke elementer som vises, varierer avhengig av innholdet som spilles.
(Spill) Spill av innhold.
(Pause) Sett avspillingen på pause midlertidig.
(Stopp) Stopp avspilling.
(Spol bakover)/ (Spol fremover) Hurtig tilbake eller hurtig framover. Hver gang du trykker på kryss-knappen, endres avspillingshastigheten.
(Forrige)/ (Neste) Gå til forrige eller neste kapittel.
(Hopp) Spill fra et spesifisert kapittel eller tidspunkt.
(Gjenta) Spill innholdet om og om igjen. Du slår av gjentakelsesfunksjonen ved å velge (Gjenta) til [Av] vises.

Innstillinger

Tilgjengelige innstillinger varierer avhengig av innholdet som spilles.

Støyreduksjon Reduser mengden støy i innspilt video.
Skjermmodus Velg visningsformatet for video spilt inn med et sideforhold på 4:3.
Dynamic Range-kontroll Still inn kontrollen av lydstyrkeomfang.
Denne innstillingen er kun tilgjengelig hvis du velger [Lineær PCM] under (Innstillinger) > [Lydformat].
Lydformat Still inn format for utsignal for lyd.
Innstillinger for videoavspilling Konfigurer innstillingene for foretrukne språk og tillat visse disker å koble til Internett.
Innstillinger for undertekster for hørselshemmede Konfigurer innstillinger for teksting for hørselshemmede.
Vis i 3D med VR-hodesett Opplev Blu-ray 3D™ på VR-hodesettet ditt.
Denne innstillingen er bare mulig når en PS VR og en 2D-TV er koblet til PS4™-systemet ditt, og du bruker en Blu-ray 3D™-disk.
Bilde og lyd spilles ikke av fra TV-en så lenge det spilles av 3D-video med VR-hodesettet ditt.