Skrive inn tekst

Et tastatur vises når det er nødvendig å skrive inn tekst eller når du velger et tekstinntastingsfelt. For å skrive inn tekst, velger du tastene på tastaturet.
Med enkelte programmer, vises forslag for teksten etter hvert som du skriver.

Tastaturskjermbilde. Merket med A og B fra toppen.

A )
Forslag for innskrevet tekst
B )
Tastatur

(Slett)
Slett tegn til venstre for markøren. Du kan utføre samme operasjon med Firkant-knappen.

(Linjeskift/Søk/Send/Gå)
Utfør en passende handling avhengig av situasjonen.

(Flytt markøren)
Flytt markøren til venstre eller høyre i inntastet tekst. Når et tastatur vises, kan du også flytte markøren ved å velge hvor som helst i eksisterende tekst i tekstinntastingsfeltet. Du kan utføre samme operasjoner med L-knappen og R-knappen.

(Skriv inn store bokstaver)
Når du velger denne tasten, blir bokstavene på tastaturet store og du kan skrive inn en enkel stor bokstav.
For å skrive inn en kontinuerlig streng med blokkbokstaver, trykk og hold denne tasten mens du taster inn bokstaver. Avhengig av språket (og tilknyttet tastatur), når du dobbelttrykker på denne tasten, lyser indikatoren øverst til høyre grønt og Caps Lock-funksjonen er aktivert. For å avbryte Caps Lock, velger du tasten på nytt.

(Tall/symboler)
Velg denne tasten for å bytte til et tastatur for å legge inn tall og symboler.

(Endre tegntyper)
Velg fra alternative tegnsett.

(Lukk)
Lukk tastaturet. Du kan utføre samme operasjon med Sirkel-knappen.
  • Tastene som vises varierer avhengig av språket (tastatur).
  • På enkelte språk (tastaturer), vises ikke noen taster.

Lagre ofte brukte ord

Du kan legge ord til hvert språk (tastatur) som skal brukes for tekstinntasting.

1.
Velg (Innstillinger) > [Start] > [Språk] > [Inndataspråk] > [Tastatur/legg til uttrykk] og velg språket (tastatur) som du vil legge ordet til.
2.
Velg [Legg til/endre terminologi].
3.
Velg (Valg) > [Legg til terminologi] for å legge til ordet.

På enkelte språk (tastaturer), kan du ikke legge til ord.

Bruke tastaturer for forskjellige språk

Du kan gjøre flere språk tilgjengelige for inntasting av tekst. Mens du taster inn tekst, kan du bytte frem og tilbake mellom språkene (tastaturer).

Velge språk (tastaturer) som skal være tilgjengelige for tekstinntasting

1.
Velg (Innstillinger) > [Start] > [Språk] > [Inndataspråk] > [Tastatur/legg til uttrykk] og velg språket (tastatur) som du vil skal være tilgjengelig for tekstinntasting.
2.
Velg avmerkingsboksen for å sette en hake ved det ønskede språket.

Bytte mellom språk under inntasting av tekst

1.
Når du taster inn tekst, velger du (Skift tastatur) på tastaturet.
Språket for tastaturet som for øyeblikket er i bruk vises på tastaturet.
2.
Flytt tastaturet til venstre og høyre for å se flere tilgjengelige tastatur.
3.
Mens tastaturet som du vil bytte til er synlig, velg (Skift tastatur) for å bytte til det.
Tastaturet veksles.

Bruke et eksternt tastatur

Du kan koble til et Bluetooth®-tastatur for å skrive tekst. Når en tekstinntastingsskjerm vises, trykk en tast på det tilkoblede tastaturet for å bruke det.

For detaljer om tilkobling av et Bluetooth®-tastatur, se "Bluetooth®-enheter".

Tastekontroller

Du kan bruke et eksternt tastatur til å kontrollere systemet.

Piltaster Velg et program eller element.
Enter-tast Bekreft det valgte elementet.
Escape-tast Avbryt en operasjon.
  • Tastekontroll er kanskje ikke mulig for enkelte funksjoner eller programmer.
  • Elementfokuset skjules etter et par sekunder. For å vise elementfokuset igjen, trykk på en tast.
  • Trykk på skjermen for å bytte til berøringsbetjening.

Til toppen