Grundläggande funktioner för att spela upp skivor

Vilka uppspelningsfunktioner som finns tillgängliga varierar beroende på innehållet. Vissa funktioner kanske inte heller fungerar som avsett.

Pausa/Spela upp Tryck på kryss-knappen.
Spola bakåt/Spola framåt Tryck på L2-knappen eller R2-knappen under uppspelningen.
Hastigheten ändras varje gång du trycker på knappen. Tryck och håll ned knappen för att spola bakåt eller spola framåt tills du släpper knappen.
En ruta bakåt/En ruta framåt Tryck på L2-knappen eller R2-knappen när uppspelningen är pausad.
Långsam spolning bakåt/Långsam spolning framåt Tryck på L2-knappen eller R2-knappen och håll ned när uppspelningen är pausad.
Stoppa Tryck på PS-knappen.
Du kan stoppa uppspelningen och återvända till hemskärmen. Om skivan stöder kontinuerlig uppspelning kan du återuppta uppspelningen vid den punkt som du avbröt den nästa gång du spelar skivan.
15 sekunder bakåt/15 sekunder framåt Svep till vänster eller höger på styrplattan.
Hoppa Klicka på styrplattsknappen och dra till vänster eller höger.

Information visas om du trycker på triangel-knappen under en uppspelning eller paus.

Skärm när triangelknappen trycks på. Märkt A till C från toppen.

A )
Det kapitel som spelas upp
B )
Förfluten tid/Total tid
C )
Ljudkodning/Antal kanaler/Frekvens

Ändra ljud, textning och andra uppspelningsinställningar

Tryck på OPTIONS-knappen under en uppspelning eller paus.

Skärm när OPTIONS-knappen trycks på. Märkt A.

A )
Alternativ
(Popup-meny) Skivans meny, till exempel popup-menyn eller titellistan, visas.
(Textning) Välj språk för textning.
(Ljud) Välj ljudspår.
(Textning för hörselskadade) Välj att visa textning för hörselskadade (undertexter) för den video du tittar på.
Aktivera textning för hörselskadade i systemet genom att välja (Inställningar) > [Hjälpmedel] > [Textning för hörselskadade]. Välj sedan kryssrutan för [Visa textning för hörselskadade].
(Kontrollpanel) En meny visas med olika alternativ för uppspelning. För mer information, se ”Kontrollpanel”.
(Knappguide) De funktioner som har tilldelats till knapparna på handkontrollen visas.
(Inställningar) Konfigurera inställningarna för video och ljud. För mer information, se ”Inställningar”.

Kontrollpanel

(Röd)/ (Grön)/ (Blå)/ (Gul) Aktivera den funktion som ikonen avser. Funktioner som är tilldelade till ikonen varierar beroende på vilket innehåll som spelas upp.
(Uppåt)/ (Nedåt)/ (Vänster)/ (Höger) Använd när du väljer ett alternativ.
(Bekräfta) Bekräfta det valda objektet.
(Sifferknappar) Mata in nummer.
(15 sekunder bakåt)/ (15 sekunder framåt) Flytta 15 sekunder bakåt eller framåt i videon.
(Långsam spolning bakåt)/ (Långsam spolning framåt) Spela upp långsamt.
(En ruta bakåt)/ (En ruta framåt) Spela upp en bild i taget.
(Toppmeny) Återvänd till den första menyn.
(Återgå) Återvänd till en viss punkt i innehållet.
(Vinkel) Ändra synvinkel.
(Information) Visa uppspelningsstatus och relaterad information. De alternativ som visas varierar beroende på vilket innehåll som spelas upp.
(Spela upp) Spela upp innehållet.
(Pausa) Sätter uppspelningen på paus tillfälligtvis.
(Stoppa) Stoppa uppspelningen.
(Spola bakåt)/ (Spola framåt) Snabbspolning framåt eller bakåt. Uppspelningshastigheten ändras varje gång du trycker på kryss-knappen.
(Föregående)/ (Nästa) Gå till föregående eller nästa kapitel.
(Hoppa) Spela upp från ett visst kapitel eller en viss tidpunkt.
(Upprepa) Spela upp innehållet upprepade gånger. Du stänger av upprepningsfunktionen genom att välja (Upprepa) tills [Av] visas.

Inställningar

Vilka inställningar som visas varierar beroende på innehållet som spelas upp.

Brusreduktion Reducera bullret i inspelningen.
Visningsläge Välj visningsformatet för en video som har spelats in med aspektförhållande 4:3.
Dynamic Range Control Ställ in dynamisk områdeskontroll.
Den här inställningen är endast tillgänglig när du väljer [Linjär PCM] under (Inställningar) > [Ljudformat].
Ljudformat Välj formatet för ljudutdata.
Inställningar för uppspelning av video Konfigurera inställningarna för språk och tillåt att vissa skivor ansluter till Internet.
Inställningar för textning för hörselskadade Konfigurera inställningar för textning för hörselskadade.
Visa i 3D med VR-headset Upplev Blu-ray 3D™ med ditt VR-headset.
Den här inställningen är enbart tillgänglig när ett PS VR och en 2D-TV är anslutna till ditt PS4™-system, och en Blu-ray 3D™-skiva är isatt.
Video eller ljud utgår inte från din TV medan video visas i 3D med VR-headsetet.