Sử dụng trình duyệt

Chọn (Trình duyệt Internet) từ khu vực nội dung. Nhấn nút tam giác rồi nhập từ khóa vào trường tìm kiếm hoặc nhập URL vào thanh địa chỉ.

Màn hình trình duyệt. Gắn nhãn từ A đến E từ trên cùng.

A )
Thanh địa chỉ
B )
(Đang sử dụng dịch vụ lọc web)
Để sử dụng dịch vụ, nhấn nút OPTIONS và sau đó chọn [Cài đặt] > [Bộ lọc web].
C )
(Hiển thị trang web sử dụng SSL)
D )
(Tìm kiếm)
E )
Trang thường sử dụng

Tám trang bạn truy cập gần đây nhất xuất hiện ở đây. Để xóa trang, nhấn nút OPTIONS.

Vận hành cơ bản

Quay lại một trang hoặc chuyển tiếp một trang Nhấn nút L1 hoặc nút R1.
Di chuyển sang cửa sổ bên trái hoặc di chuyển sang cửa sổ bên phải Nhấn nút L2 hoặc nút R2.
Mở cửa sổ mới Nhấn nút R2 trong khi đang hiển thị (Mới).
Nếu bạn mở một cửa sổ mới trong khi đang mở sáu cửa sổ, cửa sổ ngoài cùng bên trái sẽ đóng lại.
Mở liên kết trong cửa sổ mới Đặt con trỏ lên liên kết bạn muốn mở, sau đó nhấn và giữ nút tròn.
Đóng cửa sổ Nhấn và giữ nút gạch chéo.
Cuộn Sử dụng cần phải.
Di chuyển con trỏ Sử dụng cần trái.
Phóng to hoặc thu nhỏ Nhấn cần phải (nút R3) hoặc nhấn cần trái (nút L3).
Hiển thị một trang trên toàn màn hình Nhấn nút vuông.
Nhấn lại nút này để thoát chế độ hiển thị toàn màn hình. Khi sử dụng chế độ hiển thị toàn màn hình, bạn có thể nhấn nút tam giác để hiển thị trường tìm kiếm và thanh địa chỉ.

Thêm dấu trang

Để đánh dấu một trang web mà bạn đang xem, nhấn nút OPTIONS rồi chọn [Thêm dấu trang].
Để mở một dấu trang mà bạn đã thêm, nhấn nút OPTIONS rồi chọn [Dấu trang].

  • Bạn có thể thêm tối đa 100 dấu trang.
  • Để sửa, sắp xếp hoặc xóa dấu trang, nhấn nút OPTIONS trong khi xem [Dấu trang].

Truy cập các trang trong lịch sử duyệt web của bạn

Các trang web bạn truy cập được tự động lưu trong lịch sử duyệt web. Bạn có thể truy cập một trang web mà không cần nhập địa chỉ bằng cách chọn trang web đó từ danh sách lịch sử duyệt web.
Khi một trang đang mở, nhấn nút OPTIONS rồi chọn [Lịch sử duyệt web].

  • Lưu được tối đa 100 trang.
  • Để xóa lịch sử duyệt web của bạn, nhấn nút OPTIONS trong khi xem [Lịch sử duyệt web], sau đó chọn [Xoá lịch sử duyệt web].

Cài đặt trình duyệt

Sử dụng cài đặt này cho các tùy chọn như không cho phép cookie, xóa cookie và xóa dữ liệu trang web tạm lưu vào trình duyệt. Khi một trang đang mở, nhấn nút OPTIONS rồi chọn [Cài đặt].