PlayStation™Network

PlayStation™Network là một dịch vụ trực tuyến cho phép bạn mở rộng khả năng tận hưởng hệ thống PS4™. Khi bạn đăng nhập vào PlayStation™Network, bạn có thể sử dụng rất nhiều tính năng và dịch vụ.

Truy cập vào các tính năng như Bạn bè, Cộng đồng, Tin nhắn, Đội chơi, PlayStation Store, Sự kiện và Chia sẻ.

Để đăng nhập vào PlayStation™Network, bạn cần có tài khoản và kết nối Internet. Miễn phí tạo tài khoản.

Tạo tài khoản

Để biết chi tiết, hãy xem mục "Đăng nhập vào PlayStation Network". Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản được tạo trên hệ thống PlayStation®3, hệ thống PS Vita hoặc trên web.
Nếu con bạn sử dụng hệ thống PS4™ của bạn thì cha mẹ hoặc người giám hộ cần phải có tài khoản. Để biết chi tiết, hãy xem mục "Thông tin về hạn chế".