Chuyển nhượng hoặc thải bỏ hệ thống PS4™

Trước khi thay thế, chuyển đổi hoặc loại bỏ hệ thống PS4™, bạn hãy tiến hành các quy trình sau để ngăn việc sử dụng trái phép của các bên thứ ba.

Sao lưu dữ liệu

Sao chép dữ liệu đã lưu, ảnh chụp màn hình và một số tập tin khác được lưu trữ trong bộ nhớ hệ thống PS4™ sang một thiết bị lưu trữ USB nếu cần. Để biết chi tiết về cách sao lưu dữ liệu này, xem phần "Sao lưu và khôi phục".

Khởi chạy lại hệ thống PS4™

Khởi chạy lại hệ thống PS4™ sẽ khôi phục cài đặt hệ thống về giá trị mặc định. Thao tác này sẽ xóa dữ liệu được lưu trên bộ nhớ hệ thống, đồng thời xóa tất cả người dùng và dữ liệu của họ khỏi hệ thống. Khởi chạy lại hệ thống trong (Cài đặt) > [Khởi chạy lại] > [Khởi chạy lại PS4] > [Đầy đủ].

Chú ý

  • Khi bạn khởi chạy lại hệ thống, tất cả cài đặt và thông tin đã lưu trên hệ thống PS4™ sẽ bị xóa. Không thể hoàn tác quá trình này, vì vậy hãy đảm bảo không xóa bất kỳ dữ liệu nào một cách ngẫu nhiên. Không thể khôi phục dữ liệu đã bị xóa.
  • Không tắt hệ thống PS4™ trong quá trình khởi chạy lại. Nếu tắt, bạn có thể làm hỏng hệ thống.