Xem hồ sơ của bạn

Chọn [Hồ sơ] từ màn hình chức năng.

Thay đổi trạng thái trực tuyến của bạn

Chọn [Đặt trạng thái trực tuyến]. Chọn [Xuất hiện ngoại tuyến] để đặt trạng thái của bạn thành xuất hiện ngoại tuyến với bạn bè và người chơi khác. Bạn sẽ không còn được liệt kê trong các hoạt động và [Đang chơi].

  • Ngay cả khi bạn đã đặt trạng thái của mình thành xuất hiện ngoại tuyến, bạn vẫn có thể gửi tin nhắn và lời mời đến người chơi khác.
  • Bạn cũng có thể đặt trạng thái của mình thành xuất hiện ngoại tuyến bằng cách nhấn nút OPTIONS khi đăng nhập rồi chọn [Đăng nhập với trạng thái trực tuyến [Xuất hiện ngoại tuyến]] hoặc sau khi đăng nhập, bạn chọn [Trạng thái trực tuyến] > [Xuất hiện ngoại tuyến] trên menu nhanh.
  • Cài đặt này cũng được áp dụng cho lần đăng nhập tiếp theo của bạn.
  • Nếu bạn đăng nhập vào PlayStation™Network từ hệ thống PS3™, PS Vita hoặc PS TV, trạng thái trực tuyến của bạn sẽ hiển thị với Bạn bè và người chơi khác.

Sửa hồ sơ của bạn

Chọn (Tùy chọn) > [Sửa hồ sơ] để thay đổi tên thật, ảnh hồ sơ hay hình đại diện của bạn hoặc cấu hình các cài đặt khác.

Cấu hình cài đặt quyền riêng tư

Chọn (Tùy chọn) > [Điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư] để chọn ai có thể xem các hoạt động và danh hiệu của bạn.

Thay đổi ảnh bìa

Chọn (Tùy chọn) > [Thay ảnh bìa] > [Thay ảnh bìa] để thay ảnh bìa hồ sơ của bạn. Bạn cũng có thể chọn [Thay đổi màu nền] để thay đổi màu sắc của màn hình hồ sơ cho khớp với ảnh bìa.