Liên kết với các dịch vụ khác

Bạn có thể liên kết tài khoản dùng cho PlayStation™Network của mình với tài khoản của bạn tại các dịch vụ trực tuyến khác.
Chọn (Cài đặt) > [Chia sẻ và phát sóng] > [Liên kết với các dịch vụ khác].
Tùy chọn này chỉ dành cho tài khoản người lớn.