Kiểu điều khiển nút SHARE

Để thay đổi cách thức hoạt động của nút SHARE, hãy chọn (Cài đặt) > [Chia sẻ và phát sóng] > [Kiểu điều khiển nút SHARE].