Độ dài của video clip

Bạn có thể cài đặt độ dài của video clip mà bạn muốn lưu. Để thay đổi độ dài của video clip đã lưu, hãy chọn (Cài đặt) > [Chia sẻ và phát sóng] > [Độ dài của video clip].
Cài đặt này chỉ có trên một số hệ thống PS4™.