Cài đặt video clip

Bạn có thể định cấu hình cài đặt video clip bằng cách chọn (Cài đặt) > [Chia sẻ và phát sóng] > [Cài đặt video clip].
Các cài đặt này chỉ khả dụng trên một số hệ thống PS4™.

Độ dài của video clip

Cài đặt độ dài tối đa của các video clip mà bạn lưu.

Kích thước

Cài đặt kích thước màn hình mặc định của các video clip mà bạn lưu.