Zapnutí a vypnutí systému PS4™

Zapnutí systému

Systém PS4™ lze zapnout jedním z následujících způsobů.

 • Stiskněte tlačítko napájení.
 • Stiskněte tlačítko PS na spárovaném ovladači.

Kontrolka napájení začne blikat modře a poté se rozsvítí bíle, což znamená, že systém je zapnutý.

Vypnutí systému

Upozornění

Zástrčku síťového kabelu AC odpojujte od elektrické sítě pouze tehdy, když nesvítí kontrolka napájení. Odpojíte-li napájení v okamžiku, kdy kontrolka napájení svítí nebo bliká, může dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození systému.

Přepnutí systému do režimu odpočinku

Je-li systém PS4™ v režimu odpočinku, zůstává v provozu, ale má nižší spotřebu elektřiny. Systém můžete nastavit tak, aby v režimu odpočinku prováděl stahování souborů nebo nabíjel ovladač.
Systém PS4™ lze přepnout do režimu odpočinku některým z následujících způsobů.

 • Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Napájení) a zvolte možnost [Vstoupit do režimu odpočinku].
 • V rychlé nabídce vyberte položku [Napájení] > [Vstoupit do režimu odpočinku].
 • Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud systém nepípne.

Když systém PS4™ vstoupí do režimu odpočinku, obrazovka se vypne. Kontrolka napájení začne blikat bíle a poté se rozsvítí oranžově.
Chcete-li režim odpočinku ukončit, zapněte systém.

 • Chcete-li systém přepnout do režimu odpočinku, je nutné zaškrtnout políčka příslušných možností v položce  (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku].
 • Pokud se položka [Vstoupit do režimu odpočinku] nezobrazí, vyberte položku [Možnosti napájení] > [Vstoupit do režimu odpočinku].
 • Když se spustí nebo dokončí nahrávání či stahování, kontrolka napájení bude blikat oranžově.

Úplné vypnutí napájení

Systém PS4™ lze vypnout kterýmkoli z následujících způsobů.

 • Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Napájení) a zvolte možnost [Vypnout PS4].
 • V rychlé nabídce vyberte položku [Napájení] > [Vypnout PS4].
 • Stiskněte a podržte tlačítko napájení nejméně po dobu 7 sekund (dokud systém dvakrát nepípne).

Když vypnete systém, obrazovka se vypne a kontrolka napájení zabliká bíle a potom zhasne.

 • Pokud se položka [Vypnout PS4] nezobrazí, vyberte položku [Možnosti napájení] > [Vypnout PS4].
 • Ve výchozím nastavení systém PS4™ automaticky vstoupí do režimu odpočinku nebo se vypne, pokud nebyl určitou dobu používán. Je-li některá aplikace aktivní, například přehrává-li se video, systém nemusí automaticky vstoupit do režimu odpočinku nebo se vypnout. Chcete-li změnit nastavení, vyberte na obrazovce funkcí položku  (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit čas do vypnutí systému PS4] a poté vyberte položku [Přehrávání médií] nebo [Obecné (aplikace)].
 • Když vypnete systém nebo jej přepnete do režimu odpočinku, dojde k odhlášení všech uživatelů.