הגדרות > הגדרות הפעלה מרחוק > הפעלת המערכת מרחוק

Remote Start (הפעלת המערכת מרחוק)

ניתן להפעיל מרחוק מערכת PS3™‎ שנמצאת במצב המתנה (Wake On LAN) (יקיצה ברשת LAN) באמצעות התקן שתומך בהפעלה מרחוק, כמו מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎. לפני השימוש בתכונה זו, ראשית עליך לבצע את הפעולות הבאות:

בעת שימוש בהפעלה מרחוק באמצעות התכונה של רשת LAN אלחוטית במערכת PS3™‎ או דרך נקודת גישה:

בעת שימוש בהפעלה מרחוק באמצעות האינטרנט:

טיפים

  • כדי להשתמש בתכונה של הפעלה מרחוק, משתמשים במערכות PS3™‎ מסדרת CECH-4302‏, CECH-4303‏, CECH-4304 ו-CECH-4308 נדרשים להיות מחוברים לרשת באמצעות התכונה של רשת LAN אלחוטית במערכת PS3™‎.
  • לקבלת פרטים על כניסה אוטומטית תחת (Users) (משתמשים), ראה (Users) (משתמשים) > [Logging in] [כניסה] > [Setting automatic login] [הגדרת כניסה אוטומטית] במדריך זה.
  • לקבלת פרטים על כניסה אוטומטית ל-PSNSM‎, ראה (PlayStation™Network)‏ > [Save Password (Auto Sign-In)‎] [שמירת סיסמה (כניסה אוטומטית)] במדריך זה.

התרת שימוש בהפעלה מרחוק

1.

בחר (Settings) (הגדרות) > (Remote Play Settings) (הגדרות הפעלה מרחוק).

2.

בחר [Remote Start] [הפעלה מרחוק] > [On] [מופעל].

3.

בחר באפשרות [OK] [אישור] במסך שמופיע. כדי להשתמש בהפעלה מרחוק דרך האינטרנט, בחר [Enable Remote Start via the Internet] [התרת שימוש בהפעלה מרחוק דרך האינטרנט].

4.

כבה את מערכת PS3™‎.
בחר (Users) (משתמשים) > (Turn Off System) (כיבוי המערכת) לכיבוי המערכת ולהעברתה למצב המתנה. בדוק שמחוון ההפעלה דולק באדום רציף.

5.

בצע הפעלה מרחוק באמצעות התקן שתומך בהפעלה מרחוק, כמו מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎.
לקבלת פרטים על שימוש בהפעלה מרחוק, עיין בהוראות שמצורפות להתקן שבשימוש.

טיפים

  • לקבלת פרטים על הפעלה מרחוק באמצעות מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎, ראה (Network) (רשת) > (Remote Play) (הפעלה מרחוק) > [Using remote play] [שימוש בהפעלה מרחוק] במדריך זה.
  • אם הפעלה מרחוק מותרת לשימוש, המאוורר הפנימי של מערכת PS3™‎ ימשיך לפעול גם לאחר כיבוי המערכת.

השבתת השימוש בהפעלה מרחוק

1.

בחר (Settings) (הגדרות) > (Remote Play Settings) (הגדרות הפעלה מרחוק).

2.

בחר [Remote Start] [הפעלה מרחוק] > [Off] [כבוי].

הפעלת המערכת מרחוק דרך האינטרנט

ייתכן שלא תוכל להשתמש בהפעלה מרחוק דרך האינטרנט, בהתאם להתקן הרשת שבשימוש. במקרה זה, בדוק את הפרטים הבאים:

שים לב

בהתאם לסוג הנתב, עשויה להתבצע הפעלה לא מכוונת של מערכת PS3™‎ אם התכונה של הפעלה מרחוק מופעלת. אם לא נוצר חיבור להפעלה מרחוק בתוך פרק זמן מוגדר לאחר הפעלת מערכת PS3™‎, המערכת תכבה באופן אוטומטי. כדי למנוע מצב זה, ייתכן שהאפשרות להפעלת המערכת מרחוק דרך האינטרנט תושבת באופן אוטומטי.

הגדרות > הגדרות הפעלה מרחוק > הפעלת המערכת מרחוק