Zarządzanie czasem gry

Można sprawdzić, jak długo dzieci grają w systemie PS4™ lub określić, kiedy i jak długo mogą grać. Te ustawienia dotyczą dzieci, które są członkami rodziny.

Czas gry to czas, przez który dziecko jest zalogowane w systemie PS4™, nawet jeśli gry lub aplikacje nie są uruchamiane.

Ustawianie strefy czasowej

Aby sprawdzić lub ograniczyć czas gry, należy ustawić strefę czasową dla każdego dziecka. Czas gry jest resetowany o północy zgodnie z ustawioną strefą czasową. Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje o wpisie. Wybierz użytkownika na wyświetlonym ekranie, a następnie wybierz pozycję [Strefa czasowa].

Sprawdzanie czasu gry

Można sprawdzić łączny czas gry dziecka w ciągu dnia.
Aby wyświetlić informacje dla każdego dziecka, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną].

Dzieci mogą sprawdzić swój czas gry na poniższych ekranach.

  • Ekran logowania
  • Prawy górny róg ekranu głównego
  • Menu podręczne
  • (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Czas gry na dziś]

Ograniczanie czasu gry

Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną], a następnie wybierz ograniczenia, które będą dotyczyły tego użytkownika.

Dostępne ograniczenia Opis
Zmień czas gry na dziś Można przedłużyć lub skrócić czas gry dziecka w danym dniu.
Ustawienia czasu gry Wybierz pozycję [Ogranicz], aby określić, kiedy i jak długo dziecko może grać każdego dnia.
  • Po zakończeniu czasu gry
    Kiedy określony czas gry dobiegnie końca, na ekranie będzie wielokrotnie wyświetlane powiadomienie wyskakujące z informacją, że dziecko wyczerpało limit czasu gry. System PS4™ może również automatycznie wylogować dziecko, kiedy czas gry dobiegnie końca. Domyślne ustawienie to [Tylko powiadom].
  • Czas gry i godziny dnia gry
    Można ustawić taki sam czas gry dla wszystkich dni lub ustawić konkretne ograniczenia dla poszczególnych dni tygodnia.