Korzystanie z kontrolera bezprzewodowego

Dotknij przycisku PS kontrolera, a następnie wybierz użytkownika.

  • Przy pierwszym korzystaniu z kontrolera musisz go sparować z systemem PS4™.
  • Jednocześnie można używać do czterech kontrolerów. Po naciśnięciu przycisku PS zaświeci się pasek świetlny w przypisanym kolorze. Kolor przypisany do kontrolera zależy od kolejności, w jakiej użytkownicy naciskają przyciski PS. Pierwszemu kontrolerowi przypisywany jest kolor niebieski, drugiemu czerwony, trzeciemu zielony, a czwartemu różowy.

Parowanie urządzenia

Przy pierwszym użyciu kontrolera lub podłączeniu kontrolera do innego systemu PS4™ należy wykonać parowanie urządzenia z systemem. Podłącz kontroler do systemu za pomocą przewodu USB, gdy system jest włączony.

Aby korzystać z co najmniej dwóch kontrolerów, musisz oddzielnie sparować każdy z nich.

Ładowanie

Ładowanie baterii kontrolera rozpoczyna się po połączeniu systemu PS4™ i kontrolera za pomocą przewodu USB. System musi być włączony lub znajdować się w trybie spoczynku. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany na ekranie po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku PS.
W trybie spoczynku pasek świetlny miga powoli na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania pasek świetlny przestaje świecić.

  • Naładowanie całkowicie rozładowanej baterii kontrolera zajmuje w przybliżeniu 2 godziny.
  • Baterię kontrolera należy ładować w temperaturze od 10°C do 30°C. W przypadku temperatur spoza tego zakresu skuteczne ładowanie baterii kontrolera może być niemożliwe.
  • Aby zapewnić prawidłowe działanie kontrolera, jego baterie należy ładować całkowicie co najmniej raz w roku.
  • Czas pracy na baterii zależy od sposobu wykorzystywania kontrolera i otoczenia, w którym kontroler jest używany i przechowywany.
  • Aby włączyć ładowanie w trybie spoczynku, w obszarze (Ustawienia) > [Ustawienia oszczędzania energii] > [Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku] > [Zasilaj porty USB] zaznacz opcję inną niż [Wył.].

Podstawy obsługi przycisków

Przycisk PS Służy do włączania systemu PS4 ™, gdy system PS4 ™ jest wyłączony lub znajduje się w trybie spoczynku.
Służy do wyświetlania ekranu głównego, gdy system PS4 ™ jest włączony.
Przycisk PS (dwukrotne naciśnięcie) Służy do przełączania między uruchomionymi aplikacjami.
Przycisk PS (długie naciśnięcie) Służy do wyświetlania menu podręcznego z aktualnie dostępnymi poleceniami i ustawieniami.
Przyciski kierunku/lewy drążek Służy do wyboru elementu.
krzyżyk przycisk Służy do potwierdzania wybranego elementu.
kółko przycisk Służy do anulowania polecenia.
Przycisk SHARE Służy do wyświetlania menu funkcji Udostępnij.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Informacje o udostępnianiu”.
Przycisk OPTIONS Służy do wyświetlania menu opcji z aktualnie dostępnymi poleceniami.

Podstawy obsługi panelu dotykowego za pomocą gestów

Do wykonywania poszczególnych funkcji systemu można korzystać z panelu dotykowego i przycisku panelu dotykowego. Dostępne operacje zależą od aktualnej zawartości.

Stuknięcie Szybko dotknij panelu dotykowego.
Stuknięcie dwukrotne Stuknij dwa razy bezpośrednio po sobie.
Przeciągnięcie Przeciągnij palcem, dotykając panelu dotykowego, a następnie unieś palec.
Przesunięcie (szybko) Dotknij panelu dotykowego, a następnie gwałtownie i szybko unieś palec z panelu dotykowego.
Dotknięcie i przytrzymanie Dotknij i przytrzymaj palec na panelu dotykowym.
Zsunięcie i rozsunięcie Umieść dwa palce na panelu dotykowym i zbliż je do siebie lub rozsuń.
Kliknięcie Naciśnij przycisk panelu dotykowego.
Dwukrotne kliknięcie Naciśnij przycisk panelu dotykowego dwa razy bezpośrednio po sobie.

Zmiana ustawień

Aby zmienić poziom głośności głośnika lub inne ustawienia kontrolera, na ekranie funkcji wybierz pozycję (Ustawienia), a następnie wybierz pozycję [Urządzenia] > [Kontrolery].

  • W zależności od gry lub aplikacji efekty dźwiękowe mogą być emitowane przez głośnik kontrolera.
  • Możesz również wyregulować głośność głośnika oraz pokrewne ustawienia, wybierając z menu podręcznego pozycję [Dźwięk/urządzenia].