Använda den trådlösa handkontrollen

Tryck på PS-knappen på handkontrollen och välj sedan en användare.

  • Den första gången du använder en handkontroll måste du para den med PS4™-systemet.
  • Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. En färg tilldelas till användaren och en lampskena tänds när du trycker på PS-knappen. Vilken färg som tilldelas beror på den ordning i vilken användarna trycker på PS-knappen. Den första handkontrollen som ansluts är blå, den andra är röd, den tredje är grön och den fjärde är rosa.

Para en enhet

Du måste genomföra en parning första gången som du använder en handkontroll eller när du vill använda handkontrollen på ett annat PS4™-system. Anslut handkontrollen till systemet med en USB-kabel när systemet är påslaget.

När du vill använda två eller fler handkontroller måste du para varje enhet för sig.

Ladda

När du ansluter PS4™-systemet till handkontrollen med en USB-kabel börjar handkontrollens batteri att laddas. Systemet måste vara påslaget eller i viloläge. Du kan kontrollera batteriets laddningsnivå på skärmen genom att trycka på PS-knappen och hålla den intryckt.
I viloläge blinkar lampskenan långsamt med orange sken. När laddningen är klar släcks lampskenan.

  • Det tar cirka 2 timmar att ladda handkontrollen om batteriet är helt urladdat.
  • Ladda handkontrollen i en temperatur på mellan 10 °C och 30 °C. Det går eventuellt inte att ladda handkontrollen effektivt vid andra temperaturer.
  • Du måste ladda handkontrollen helt minst en gång om året för att den ska fungera ordentligt.
  • Batteriets livslängd varierar beroende på hur du använder handkontrollen och i vilken miljö som du använder och förvarar handkontrollen.
  • Om du vill ladda när systemet är i viloläge måste du välja ett annat alternativ än [Av] i (Inställningar) > [Energisparinställningar] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge] > [Tillför ström till USB-portar].

Grundläggande knappfunktioner

PS-knapp Slå på PS4™-systemet (när PS4™-systemet är avstängt eller i viloläge).
Visa hemskärmen (när PS4™-systemet är påslaget).
PS-knappen (dubbeltryck) Växla mellan de program som används.
PS-knappen (nedtryckt) Visa snabbmenyn med de kommandon och inställningar som är tillgängliga för tillfället.
Riktningsknappar/vänsterspak Välj ett objekt.
kryss-knappen Bekräfta det valda objektet.
cirkel-knappen Avbryt ett kommando.
SHARE-knapp Visa menyn för funktionen Dela.
Mer information finns i ”Om delning”.
OPTIONS-knapp Visa alternativmenyn med de kommandon som är tillgängliga för tillfället.

Grundläggande gester för styrplatta

Du kan använda styrplattan och styrplattsknappen för att utföra olika åtgärder. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på innehållet.

Trycka Vidrör styrplattan ett kort ögonblick.
Dubbeltrycka Tryck snabbt två gånger.
Dra Dra fingret samtidigt som du vidrör styrplattan och lyft sedan fingret.
Svepa Vidrör styrplattan och lyft sedan fingret snabbt från styrplattan.
Trycka och hålla Vidrör och lyft inte fingret.
Nypa utåt och nypa inåt Placera två fingrar på styrplattan och för ihop dem eller längre ifrån varandra.
Klicka Tryck på styrplattsknappen.
Dubbelklicka Tryck på styrplattsknappen snabbt två gånger.

Ändra inställningar

Ändra högtalarvolymen och andra inställningar för handkontrollen genom att välja (Inställningar) från funktionsskärmen och därefter [Enheter] > [Handkontroller].

  • Beroende på spelet eller programmet kan det komma ljudeffekter från högtalarna på handkontrollen.
  • Du kan även justera högtalarvolymen och relaterade inställningar genom att välja [Ljud/enheter] på snabbmenyn.