Chơi trò chơi trên đĩa

Đưa đĩa vào, sau đó chọn trò chơi từ khu vực nội dung.
Sử dụng menu nhanh để xem Bạn bè nào đang trực tuyến hoặc gửi lời mời vào đội chơi hay gửi tin nhắn đến những người chơi bạn đang chơi cùng.

  • Sau khi bạn đã chơi trò chơi lần đầu tiên, biểu tượng cho trò chơi đó sẽ xuất hiện trong khu vực nội dung và không mất đi sau khi bạn tháo đĩa. Để xóa trò chơi, hãy chọn trò chơi đó, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Xóa].
  • Bạn có thể cài đặt trò chơi trên thiết bị lưu trữ USB đã được định dạng để sử dụng làm bộ nhớ mở rộng. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Sử dụng bộ nhớ mở rộng".

Trở về màn hình chính từ trò chơi

Nhấn nút PS. Màn hình chính xuất hiện mà không cần bạn thoát trò chơi.
Để tiếp tục trò chơi, chọn trò chơi từ khu vực nội dung.

Thoát trò chơi

Chọn [Đóng ứng dụng] trên menu nhanh.

Chú ý

Không thoát trò chơi khi đang lưu dữ liệu. Dữ liệu có thể bị hỏng.