Xem danh hiệu

Một số trò chơi thưởng cho bạn danh hiệu vì hoàn thành những mục tiêu nhất định.

Cấp bậc danh hiệu

Có thể phân loại danh hiệu thành bốn cấp bậc độ khó. Số lượng và cấp bậc danh hiệu, cũng như điều kiện để tích lũy được danh hiệu sẽ khác nhau giữa các trò chơi.

Các mức điểm theo thứ tự từ cao nhất sẽ là Bạch kim, Vàng, Bạc và Đồng.

Độ hiếm của danh hiệu

Có bốn mức độ hiếm đối với danh hiệu. Mức độ hiếm phụ thuộc vào số lượng người chơi đã tích lũy được cùng một danh hiệu. Độ hiếm của danh hiệu tăng theo thứ tự này: phổ biến, hiếm, rất hiếm, cực hiếm.

Xem các danh hiệu bạn đã tích lũy được

Chọn (Danh hiệu) từ màn hình chức năng. Chọn một trò chơi để xem chi tiết về các danh hiệu mà bạn đã tích lũy được cho trò chơi đó. Nhấn nút OPTIONS để sắp xếp danh hiệu của bạn theo ngày tích lũy hay cấp bậc, hoặc tìm kiếm trực tuyến để biết chi tiết về các danh hiệu của bạn.

  • Danh hiệu bạn tích lũy được sẽ được lưu vào hệ thống PS4™ và tự động đồng bộ với máy chủ PlayStation™Network. Bạn cũng có thể đồng bộ các danh hiệu của mình một cách thủ công. Nhấn nút OPTIONS trong khi xem (Danh hiệu), sau đó chọn [Đồng bộ với PlayStation Network].
  • Hệ thống PS4™ cũng hiển thị các danh hiệu bạn đã tích lũy được trong khi chơi trò chơi trên hệ thống PS3™ hoặc PS Vita. Để làm điều này, hãy đăng nhập vào hệ thống PS4™ bằng cùng một tài khoản được liên kết với hệ thống PS3™ hoặc hệ thống PS Vita.
  • Bạn có thể chọn đối tượng có thể xem danh hiệu của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Cài đặt quyền riêng tư".
  • Khi bạn đăng nhập vào hệ thống PS4™ với tư cách là khách, bạn phải đăng nhập vào PlayStation™Network để lưu các danh hiệu của mình.
  • Để xóa các danh hiệu không có tiến độ đạt được, nhấn nút OPTIONS rồi chọn [Xóa].

So sánh các danh hiệu

Chọn [So sánh danh hiệu], sau đó chọn người chơi bạn muốn so sánh các danh hiệu của mình.

Để thay đổi danh hiệu của người khác so sánh với danh hiệu của bạn, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Đổi người chơi].