Tải lên ảnh chụp màn hình

Bạn có thể chụp ảnh màn hình khi đang chơi hoặc từ màn hình chính. Sau đó, bạn có thể tải những ảnh chụp màn hình này lên dịch vụ trực tuyến hoặc gửi cho Bạn bè bằng (Tin nhắn).

Lưu ảnh chụp màn hình

Để lưu ảnh chụp màn hình, bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau.

  • Nhấn và giữ nút SHARE.
  • Nhấn nút SHARE, rồi nhấn nút tam giác.
  • Nhấn nút SHARE, rồi chọn [Lưu ảnh chụp màn hình].

Tùy thuộc vào loại nội dung và trạng thái hệ thống của bạn, có thể bạn sẽ không thể chụp được màn hình.

Xem các ảnh chụp màn hình đã lưu.

Chọn (Bộ sưu tập ảnh/video màn hình) từ khu vực nội dung.
Nhấn nút OPTIONS để phân loại các ảnh chụp màn hình theo tên hoặc ngày và xóa ảnh chụp màn hình. Bạn cũng có thể sao chép các ảnh chụp màn hình đã lưu vào thiết bị lưu trữ USB.

  • Các thiết bị lưu trữ USB được định dạng FAT và exFAT đều được hỗ trợ.
  • Phải cắm hoàn toàn thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB. Một số thiết bị không tương thích do có thiết kế hoặc hình dáng khác biệt.
  • Bạn có thể dùng ảnh chụp màn hình để tùy chỉnh hình nền cho màn hình chính và màn hình chức năng của bạn. Để đánh dấu một ảnh chụp màn hình, nhấn nút OPTIONS, rồi chọn [Đặt làm hình nền].

Tải lên ảnh chụp màn hình

1.
Nhấn nút SHARE, rồi chọn [Ảnh chụp màn hình] để chụp lại và lưu ảnh chụp màn hình.
2.
Chọn đích tải lên.
Chọn (Hoạt động) để tải ảnh chụp màn hình lên PlayStation™Network và chia sẻ dưới dạng một hoạt động.
3.
Chọn ảnh chụp màn hình.
4.
Thêm bình luận, chọn các tùy chọn khác, rồi chọn [Chia sẻ].
Nếu bạn đã chọn (Tin nhắn) hoặc (Cộng đồng) ở bước 2, hãy chọn người nhận.
  • Trong lần đầu kết nối đến một dịch vụ trực tuyến, bạn phải nhập thông tin tài khoản của mình cho dịch vụ đó. Nếu bạn không có tài khoản, hãy tự tạo tài khoản bằng cách truy cập vào trang web của dịch vụ trực tuyến đó.
  • Số lượng ảnh chụp màn hình bạn có thể tải lên cùng lúc và phương pháp xóa ảnh chụp màn hình đã tải lên sẽ khác nhau tùy theo từng dịch vụ trực tuyến.