Gửi yêu cầu xem cách chơi

Để xem cách chơi của người chơi khác, hãy gửi yêu cầu. Bạn có thể yêu cầu xem cách chơi hoặc sử dụng Share Play.

1.
Chọn (Bạn bè) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn [Đang chơi], sau đó chọn bạn bè mà bạn muốn xem cách chơi.
3.
Chọn [Tổng quan].
4.
Chọn một trò chơi trong [Đang chơi].
5.
Chọn [OK].

Xem cách chơi được chia sẻ

Bạn sẽ nhận được lời mời khi người chơi nhận yêu cầu của bạn bắt đầu phát sóng cách chơi hoặc bắt đầu sử dụng Share Play. Khi thông báo bật lên cho lời mời của bạn được hiển thị, hãy nhấn nút PS để mở lời mời, rồi chọn [Tham gia] để bắt đầu xem cách chơi hoặc sử dụng Share Play.
Để biết chi tiết về các chương trình phát sóng và Share Play, hãy xem phần "Sử dụng Trực tiếp từ PlayStation®" hoặc "Chia sẻ cách chơi của bạn".

  • Bạn cũng có thể xem lời mời bằng cách chọn (Thông báo) từ màn hình chức năng.
  • Trẻ em chịu sự hạn chế của kiểm soát từ cha mẹ có thể sẽ không sử dụng được tính năng này.