Thêm bạn bè

Khi một người chơi chấp nhận Lời mời kết bạn của bạn, người chơi đó sẽ trở thành bạn bè của bạn. Sau khi trở thành bạn bè, bạn có thể xem những nội dung như trạng thái đăng nhập PlayStation™Network của bạn bè và trò chơi mà bạn bè đang chơi. Bạn bè của bạn tự động theo dõi bạn, và bạn cũng tự động theo dõi họ. Các hoạt động và chương trình phát sóng của họ xuất hiện trong [Những điểm mới] và các khu vực khác.

Gửi Lời mời kết bạn

1.
Chọn (Bạn bè) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn người chơi bạn muốn thêm làm Bạn bè.
Bạn có thể tìm theo ID trực tuyến, [Người chơi đã gặp] hoặc theo các cách khác.
3.
Chọn (Thêm vào danh sách Bạn bè) bên cạnh người chơi bạn muốn thêm làm Bạn bè.

Yêu cầu tên thật của Bạn bè

Khi gửi Lời mời kết bạn, chọn hộp kiểm trong [Gửi lời mời kết bạn thân] để yêu cầu tên thật của người chơi.
Để yêu cầu tên thật của người chơi đã là bạn bè của bạn, chọn (Tùy chọn) > [Gửi yêu cầu tên thật] trên màn hình hồ sơ bạn bè của bạn.
Sau khi yêu cầu tên thật được chấp nhận, các bạn có thể nhìn thấy tên thật và ảnh hồ sơ của nhau.

  • Bạn cũng có thể theo dõi người chơi mà không gửi Lời mời kết bạn. Chọn (Theo dõi) trên màn hình hồ sơ của người chơi bạn muốn theo dõi.
  • Để hủy một Lời mời kết bạn hoặc yêu cầu tên thật, hãy chọn [Lời mời kết bạn], đánh dấu người chơi mà bạn muốn hủy yêu cầu, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Hủy lời mời kết bạn] hoặc [Hủy yêu cầu tên thật].
  • Không thể sử dụng tài khoản trẻ em để gửi hoặc nhận yêu cầu tên thật.
  • Tên thật là tên được đăng ký với tài khoản của bạn. Bạn có thể xem tên thật và ảnh hồ sơ của mình trong (Cài đặt) > [Quản lý tài khoản] > [Thông tin tài khoản] > [Hồ sơ].

Chấp nhận Lời mời kết bạn hoặc yêu cầu tên thật

1.
Chọn (Bạn bè) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn [Lời mời kết bạn].
3.
Chọn [Chấp nhận] cạnh người chơi mà bạn muốn chấp nhận yêu cầu.
Khi bạn chọn người chơi, hồ sơ của người chơi đó sẽ xuất hiện.
  • Để từ chối một Lời mời kết bạn hoặc yêu cầu tên thật, đánh dấu người chơi mà bạn muốn từ chối yêu cầu, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Xóa lời mời kết bạn] hoặc [Xóa yêu cầu tên thật].
  • Cài đặt quyền riêng tư cho phép bạn hạn chế người chơi mà bạn có thể nhận được Lời mời kết bạn từ họ. Bạn cũng có thể ẩn tên thật của mình từ kết quả tìm kiếm của người chơi khác. Để biết chi tiết, xem phần "Cài đặt quyền riêng tư".
  • Để báo cáo những bình luận không phù hợp, nhấn nút OPTIONS trên màn hình hồ sơ của người chơi, sau đó chọn [Báo cáo].

Bỏ theo dõi một người chơi

1.
Chọn (Bạn bè) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn [Theo dõi].
3.
Chọn (Bỏ theo dõi) bên cạnh người chơi bạn muốn dừng theo dõi.

Chặn người chơi

Nếu bạn chặn một người chơi khác, tin nhắn từ người chơi bị chặn sẽ không còn xuất hiện và một số chức năng khác bị hạn chế. Trên màn hình hồ sơ của người chơi bạn muốn chặn, chọn (Tùy chọn) > [Chặn].

Bỏ chặn người chơi

1.
Chọn (Bạn bè) từ màn hình chức năng.
2.
Nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Người chơi bị chặn].
3.
Đánh dấu người chơi bạn muốn bỏ chặn, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Bỏ chặn].

Bạn cũng có thể chặn người chơi bằng cách nhấn nút OPTIONS trên màn hình Tin nhắn hoặc màn hình Cộng đồng.

Xóa khỏi danh sách Bạn bè

Trên màn hình hồ sơ của bạn bè, chọn (Tùy chọn) > [Xóa khỏi danh sách bạn bè].