Bruke den trådløse kontrolleren

Trykk på PS-knappen på kontrolleren, og velg deretter en bruker.

  • Den første gangen du bruker en kontroller, må du pare den med PS4™-systemet.
  • Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, lyser lyslisten med en farge som er unik for hver bruker. Hvilken farge brukerne blir tildelt, avhenger av rekkefølgen de trykker på PS-knappen i. Den første brukeren som kobles til, er blå, den andre rød, den tredje grønn og den fjerde rosa.

Pare en enhet

Den første gangen du bruker en kontroller, eller når du vil bruke kontrolleren på et annet PS4™-system, må du pare den med systemet. Koble kontrolleren til systemet med en USB-kabel når systemet er slått på.

Hvis du vil bruke to eller flere kontrollere, må du pare hver kontroller for seg.

Lade

Kontrollerens batteri blir ladet når du kobler kontrolleren til PS4™-systemet med en USB-kabel. Systemet må være slått på eller i hvilemodus. Batteriets ladenivå vises på skjermen når du trykker ned og holder PS-knappen.
Når systemet er i hvilemodus, blinker lyslisten langsomt oransje. Når ladingen er fullført, slår lyslisten seg av.

  • Det tar cirka 2 timer å lade kontrolleren når batteriet er helt tomt.
  • Kontrolleren skal lades ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og 30 °C. Det er ikke sikkert at du kan lade kontrolleren på en effektiv måte ved andre temperaturer.
  • Du må lade kontrolleren helt minst én gang i året for at den skal fungere korrekt.
  • Batteriets levetid varierer avhengig av hvordan du bruker kontrolleren, og miljøet kontrolleren brukes og oppbevares i.
  • Hvis du vil lade mens systemet er i hvilemodus, må du velge et annet alternativ enn [Av] i (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus] > [Forsyn strøm til USB-porter].

Grunnleggende betjening av knapper

PS-knapp Slå på PS4™-systemet (når PS4™-systemet er slått av eller i hvilemodus).
Vis hjem-skjermen (når PS4™-systemet er slått på).
PS-knapp (dobbelttrykk) Veksle mellom programmer i bruk.
PS-knapp (langt trykk) Vis hurtigmenyen, med tilgjengelige kommandoer og innstillinger.
Retningsknapper / venstre spak Velg et element.
kryss-knapp Bekreft det valgte elementet.
sirkel-knapp Avbryt en kommando.
SHARE-knapp Vis menyen for Del-funksjonen.
Se «Om deling» for mer informasjon.
OPTIONS-knapp Vis alternativer-menyen, med tilgjengelige kommandoer.

Grunnleggende styreplatebevegelser

Du kan bruke styreplaten og styreplateknappen til å utføre diverse systemfunksjoner. Hvilke funksjoner som er tilgjengelige, avhenger av innholdet som brukes.

Trykke Berør styreplaten et kort øyeblikk.
Dobbelttrykke Trykk to ganger i rask rekkefølge.
Dra Dra fingeren mens du berører styreplaten, og løft deretter fingeren.
Flikke Berør styreplaten, og løft deretter fingeren raskt og konsist bort fra styreplaten.
Trykke og holde nede Berør uten å løfte fingeren.
Klype inn og klype ut Plasser to fingre på styreplaten og beveg dem nærmere hverandre eller lengre fra hverandre.
Klikke Trykk på styreplateknappen.
Dobbeltklikke Trykk på styreplateknappen to ganger raskt etter hverandre.

Endre innstillinger

Hvis du vil endre høyttalervolumet og andre kontrollerinnstillinger, velger du (Innstillinger) fra funksjonsskjermen, og velger deretter [Enheter] > [Kontrollere].

  • Det kan hende du hører lydeffekter fra høyttaleren på kontrolleren, avhengig av spillet eller programmet.
  • Du kan også justere høyttalervolumet og tilhørende innstillinger ved å velge [Lyd/enheter] på hurtigmenyen.