Použití bezdrátového ovladače

Stiskněte tlačítko PS na ovladači a vyberte uživatele.

  • Ovladač je nutné při prvním použití spárovat se systémem PS4™.
  • Používat lze až čtyři ovladače současně. Když stisknete tlačítko PS, světelná lišta se rozsvítí jedinečnou přiřazenou barvou. Přiřazená barva závisí na pořadí, ve kterém jednotliví uživatelé stisknou tlačítko PS. První připojený ovladač je modrý, druhý červený, třetí zelený a čtvrtý je růžový.

Párování zařízení

Při prvním použití ovladače, nebo chcete-li ovladač použít s jiným systémem PS4™, je nutné ovladač spárovat se systémem. Když je systém zapnutý, připojte ovladač k systému pomocí kabelu USB.

Pokud chcete používat dva nebo více ovladačů, je nutné samostatně spárovat každý ovladač.

Nabíjení

Když připojíte ovladač k systému PS4™ pomocí kabelu USB, baterie ovladače se nabíjí. Systém musí být zapnutý nebo v režimu odpočinku. Když stisknete a podržíte tlačítko PS, na obrazovce se zobrazí stav nabití baterie.
Je-li systém v režimu odpočinku, světelná lišta pomalu bliká oranžově. Po dokončení nabíjení světelná lišta zhasne.

  • Když je baterie zcela vybitá, nabití ovladače trvá přibližně 2 hodiny.
  • Ovladač nabíjejte při okolní teplotě 10 °C až 30 °C (50 °F až 86 °F). Při jiné teplotě je možné, že ovladač nepůjde účinně nabít.
  • Pro správnou funkci ovladače je nutné, abyste jej nejméně jednou ročně úplně nabili.
  • Životnost baterie se liší podle způsobu používání ovladače a podle prostředí, ve kterém se ovladač používá a skladuje.
  • Chcete-li nabíjet, když je systém v režimu odpočinku, vyberte jinou možnost než [Vypnuto] v části  (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku] > [Napájet porty USB].

Základní funkce tlačítek

Tlačítko PS Zapne systém PS4™ (když je systém PS4™ vypnutý nebo v režimu odpočinku).
Otevře domovskou obrazovku (když je systém PS4™ zapnutý).
Tlačítko PS (dvojité stisknutí) Přepíná mezi používanými aplikacemi.
Tlačítko PS (dlouhé stisknutí) Zobrazí rychlou nabídku s aktuálně dostupnými příkazy a nastaveními.
Směrová tlačítka/levá páčka Slouží k výběru položky.
Tlačítko křížek Potvrdí vybranou položku.
Tlačítko kolečko Zruší příkaz.
Tlačítko SHARE Zobrazí nabídku funkce Sdílet.
Podrobnosti najdete v části „O sdílení“.
Tlačítko OPTIONS Zobrazí nabídku možností s aktuálně dostupnými příkazy.

Základní gesta dotykového panelu

Dotykový panel a tlačítko dotykového panelu se používají v rámci různých funkcí systému. Dostupné funkce závisejí na používaném obsahu.

Klepnutí Krátce se dotkněte dotykového panelu.
Dvojité klepnutí Klepněte dvakrát rychle po sobě.
Přetažení Přetáhněte prst po dotykovém panelu a pak jej zvedněte.
Rychlé přetažení Dotkněte se dotykového panelu a pak ostře a rychle přesuňte prst mimo dotykový panel.
Stisknutí a přidržení Dotkněte se a nezvedejte prst.
Posunutí prstů k sobě a posunutí prstů od sebe Položte dva prsty na dotykový panel a posuňte je k sobě nebo dále od sebe.
Kliknutí Stiskněte tlačítko dotykového panelu.
Dvojité kliknutí Stiskněte tlačítko dotykového panelu dvakrát rychle po sobě.

Změna nastavení

Chcete-li změnit hlasitost reproduktoru nebo jiná nastavení ovladače, vyberte na obrazovce funkcí položku  (Nastavení) a poté vyberte položku [Zařízení] > [Ovladače].

  • V závislosti na hře či aplikaci je možné, že z reproduktoru ovladače uslyšíte zvukové efekty.
  • Hlasitost reproduktoru a další související nastavení lze také upravit výběrem položky [Zvuk/zařízení] v rychlé nabídce.